П Р А В И Л А оформлення і подання рукописів до журналу «БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ»

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ
«БДЖІЛЬНИЦТВО УКРАЇНИ»

   Журнал є періодичним виданням обсягом 10 умовно-друкованих аркушів і видається двічі на рік.
Приймаються статті з висвітлення концепцій, програм і прогнозів розвитку бджільництва в Україні, наукових розробок та впровадження у виробництво фундаментальних і прикладних досліджень в галузі, а також рецензії на журнальні публікації та книги, рекламу новітніх досягнень у сільському господарстві та ветеринарній медицині. Матеріали повинні бути актуальними, мати теоретичне і практичне значення, не бути раніше опублікованими.
Статті друкуються українською, російською та англійською мовами.
До розгляду статті приймаються до 15 квітня та 15 жовтня. Випускжурналу передбачається до 15 червня та 15 грудня.
Журнал видається за кошти установи-засновника та авторів статей.
Вартість публікації сторінки комп’ютерного тексту, оформленого згідно з вимогами – 40 грн. Вартість публікації не залежить від кількості співавторів статті.
Статті публікуються за попередньою оплатою.
Необхідні матеріали і кошти надсилають за адресою редакційної колегії:
03680, м. Київ, вул. Заболотного, 19, Національний науковий центр «Інститут бджільництва ім. П. І. Прокоповича» (044) 526-67-98
Обов’язково вказують E-mail та телефон контактної особи.
E-mail для надсилання статей – bee_ukraine@ukr.net

Порядок подання матеріалів та їх рецензування
Стаття подається у паперовому (має бути підписаний всіма авторами) та електронному примірниках з експертним висновком щодо можливості опублікування та внутрішньою рецензією відповідальному секретарю, який, разом із редколегією, призначає рецензента.
Призначений рецензент оцінює статтю за затвердженою формою на відповідність вимогам ДАК і визначає доцільність її опублікування, за необхідності робить конкретні зауваження щодо покращення роботи. Термін рецензування – не більше 10 днів.
При отриманні позитивної рецензії без зауважень відповідальний секретар включає статтю до журналу.
При отриманні позитивної рецензії із зауваженнями стаття разом із рецензією повертається автору для усунення зауважень та виправлення технічних помилок. Після цього виправлений паперовий варіант статті погоджується з рецензентом та в електронному варіанті повертається відповідальному секретарю для включення до журналу.
У разі отримання негативної рецензії без права доопрацювання стаття знімається з друку.
Дозвіл до друку надається рішеннями вчених рад установ-співзасновників.
Датою отримання статті вважають дату надходження остаточно опрацьованого автором варіанту рукопису.

Вимоги дооформлення статей
Статті повинні відповідати вимогам Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 щодо оформлення статей у фахових виданнях.
Стаття має бути написана українською, російською або англійською мовою, обсягом від 5 до 10 сторінок через 1,5 інтервали комп’ютерного набору. Кожна сторінка друкується на одному боці стандартного аркуша (210×297 мм, формат А4); при цьому ліве поле – 30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 15 мм, абзацний відступ по тексту – 12,5 мм.
Текст статті подається у форматі MS Word 97-2003 (.doc), шрифт Times New Roman, розмір – 14, текст анотацій та список літератури – 12.

Структура статті
1) УДК (зліва, великими літерами, напівжирним, без абзацного відступу);
2) ПРІЗВИЩЕ АВТОРА ТА ІНІЦІАЛИ – через рядок після УДК, зліва, великими літерами, напівжирним, без абзацного відступу; через кому – науковий ступінь, вчене звання (звичайним шрифтом) – згідно вимог до скорочення наукових ступенів, а також e-mail; нижче, після інформації про автора, курсивом, без абзацного відступу, вирівнювання по обидві сторони – назва установи або закладу, де працює автор. Так по кожному із співавторів;
3) НАЗВА СТАТТІ (через рядок, великими літерами, напівжирним, по центру, без абзацного відступу);
4) Анотація мовою, що використана при написанні статті, обсягом до 600 знаків (через рядок, курсивом, вирівнювання по обидві сторони, з абзацним відступом); в анотації стисло описано суть статті, що вирізняє її від уже відомих тверджень; розмір шрифту – 12 pt.
5) Ключові слова (з нового рядка, курсивом, з абзацним відступом, вирівнювання по обидві сторони до 5 слів, самі слова «Ключові слова» – напівжирним курсивом, розмір шрифту – 12 pt.);
6) Вступ (це слово напівжирним шрифтом) – постановка проблемиу загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Проводиться аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, і на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття (через рядок після ключових слів, з абзацним відступом, вирівнювання по обидві сторони);
7) Мета роботи (ці слова напівжирним шрифтом);
8) Матеріали і методи дослідження (ці слова напівжирним шрифтом) – характеристика методів проведених експериментів, тварин, умов утримання тощо;
9) Результати досліджень та їх обговорення (ці слова напівжирним шрифтом) – викладення основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів;
10) Висновки та перспективи подальших досліджень (ці слова напівжирним шрифтом);
11) СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (великими напівжирними літерами, вирівнювання по центру, без абзацного відступу). Використана література подається в кінці статті у порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією і зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний список оформляється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та згідно Бюл. ВАК №3, 2008 р., Бюл. ВАК №3, 2010 р.; шрифт 12 pt. Іноземні прізвища в тексті подаються мовою оригіналу.
12) Анотація російською або українською мовою (залежно від мови написання статті) обсягом до 600 знаків. За змістом повинна відповідати анотації на початку статті. Має наступну структуру: через рядок від списку літератури, назва статті великими літерами, напівжирним шрифтом, з абзацним відступом, двостороннє вирівнювання, після косої риски прізвища та ініціали авторів нежирним шрифтом, через рядок текст анотації з абзацним відступом, на наступному рядку ключові слова (напівжирним шрифтом). Текст анотації та ключові слова – курсивом, шрифт 12 pt.
13) Анотація англійською мовою має бути розширена та мати всі структурні елементи статті, обсягом до 1500-2000 знаків.Форматування, як в анотації російською (українською) мовою, структурні елементи виділяти напівжирним курсивом.
14) У випадку подання до друку статті англійською мовою необхідно повністю дотримуватися вище вказаної структури та форматування. Анотація на початку статті – англійською мовою до 600 знаків. Анотації в кінці статті пишуться українською та російською мовами, з яких анотація українською мовою має бути розширена та мати всі структурні елементи статті, обсягом до 1500-2000 знаків. Структурні елементи статті англійською мовою: Key words, Introduction, The goal of the work, Materials and methods of research, Results of research and discussion, Conclusions and prospects for further research, References.
Назви систематичних таксонів повинні бути виділені курсивом (наприклад, Apis melifera).
Усі ілюстрації мають бути оригінальними, розташовуватись у тексті після першого згадування, по центру та послідовно пронумеровані: Рис. 1, Рис. 2 (назва під ілюстрацією). Назва рисунку виділяється напівжирним.
Через рядок – продовження тексту статті.
Рисунки додатково подавати окремим файлом для можливості їх форматування.
Усі таблиці повинні розташовуватись у тексті після першого згадування та бути послідовно пронумерованими. Сама таблиця позначається словом Таблиця 1 (курсивом, вирівнювання праворуч). Назва таблиці з нового рядка (по центру, без абзацного відступу, напівжирним). Сама таблиця розташовується через рядок від її назви, вирівнювання таблиці відносно сторінки – по центру, границі таблиці – на ширину тексту статті. Повне обрамлення таблиці. Шрифт змісту таблиці Times New Roman, розмір шрифта 12 pt, вирівнювання тексту в таблиці в лівій колонці – по лівому краю, в шапці таблиці та в середині таблиці – по центру.
Обов’язкова біометрична оцінка результатів досліджень.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *