Конкурс на зайняття посади директора Національний науковий центр “Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича”

Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на зайняття посади директора Національний науковий центр “Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича” (03143, м.Київ, вул. Заболотного, будинок 19).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років, зокрема досвід роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, та є фахівцями з основного напряму діяльності цієї наукової установи.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення Академією.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

– заяву про участь у конкурсі на ім’я Президента НААН, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

– особовий листок з обліку кадрів з фотографією (розміром 3х4 см);

– автобіографію;

– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

– довідку про наявність або відсутність судимості;

– інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

– копію паспорта, засвідчену претендентом;

– копію трудової книжки;

– письмову згоду на обробку персональних даних;

– декларацію як кандидата на посаду за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (роздруковану з сайту НАЗК).

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку (за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору до проведення виборів додатково подає підписану заяву та завірені копії документів. У разі не подання зазначених документів, претендент не допускається до участі у виборах.

Документи надсилати на адресу: м. Київ-10, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, Національна академія аграрних наук України, або vnka@naas.gov.ua.

У разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до участі у конкурсі.

Телефон для довідок : (044) 521-92-91.

                                                                                 до Порядку акредитації представників

                  засобів  масової інформації

                                                      на виборах директора

                                                                         Нацiонального наукового центру

                                                          «Інститут бджільництва

                                                           імені П.І. Прокоповича»

   Журнал реєстрації акредитованих представників засобів масової інформації

на виборах  директора ННЦ  «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича»

Назва ЗМІ П.І.Б. Представника ЗМІ Номер посвідчення Дата видачі
1

 

       
2

 

       
3

 

       
4

 

       
5

 

       
6

 

       
7

 

       

 

                                                                                 до Порядку акредитації представників

                                                              засобів  масової інформації

                                                      на виборах директора

                                                                         Нацiонального наукового центру

                                                          «Інститут бджільництва

                                                           імені П.І. Прокоповича»

 

Органiзацiйний комiтет з проведення виборiв директора ННЦ  «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича»

ПОСВIДЧЕННЯ № __

___________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові) є представником засобу масової інформації на виборах директора Національного наукового центру «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича»  у 2019 роцi

від________________________________________________________

(назва ЗМІ)

Дійсне з пред’явленням  документа, що засвідчує особу

 

Фотокартка                              Голова Органiзацiйного комiтету

розмір                                   з проведення виборiв директора

30 х 40 мм                                Нацiонального наукового центру

«Інститут бджільництва

імені П.І. Прокоповича»

______________________ Г.І.Давидова

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

        Національний науковий центр

                      «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Орrанiзацiйним комітетом

з проведення виборів директора

ННЦ  «Інститут бджільництва

імені П.І. Прокоповича»

протокол від «___»________2019р. №____

 

 ПОРЯДОК

акредитації представників масової інформації на виборах директора

Національного наукового центру

       «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича»

 1. Право на акредитацію на виборах директора Національного наукового центру «Інститут бджільництва  імені П.І. Прокоповича» (далi – Інститут)  мають:  українські засоби масової інформації   зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, а також  іноземні  засоби масової інформації акредитовані  Міністерством  закордонних справ України.
 2. Для акредитації на період проведення виборів директора Інституту необхідно надіслати заявку на бланку засобів масової інформації на ім’я Голови Організаційного комітету з виборів директора Інституту (Давидової Галини Іванівни) на адресу: ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», вул.Заболотного,19, Київ,  03143.

2.1.  В листі має бути вказана:

 • повна назва   ЗМI,   тираж,   періодичність,  регіон   розповсюдження,  поштова   та електронна  адреси редакції,  номери телефонів  i факсів редакції, головний  сайт (за наявності);
 • дата i номер державної реєстрації;
 • прізвище, ім’я, по батькові головного редактора ЗМI;
 • прізвище, ім’я   та  по  батькові  журналіста,  технічного  працівника  засобу  масової інформації,   акредитація   яких   запитується,   та  їх   належність   до  творчих   або технічних працівників (наприклад – журналіст, оператор, фотокореспондент);
 • поштова адреса,    номер    контактного    телефону,    електронна    адреса    особи,

акредитація якої запитується;

 • спосіб фіксації виборчого процесу.

2.2. До листа–заявки додаються копії документів. Що посвідчують особу журналіста,  технічного  працівника  (паспорт  або  редакційне  посвідчення),  та  по  2  фотокартки  розміром 30х40мм  на кожну заявлену особу.

 1. Лист–заявка має бути підписана  керівником  засобу масової інформації та засвідчена печаткою.
 1. Акредитацію засобів  масової  інформації  на  виборах  директора   Інституту   здійснює

Організаційний  комітет  з  виборів  директора   Інституту,  шляхом  видачі  посвідчення (додаток №1).

Посвідчення видаються  журналістам  i технічним працівникам  особисто iз  зазначенням про це в журналі реєстрації акредитованих представників  засобів масової iнформації на виборах директора інституту (додаток №2).

 1. Засобам  масової інформації  для  безперешкодного  пронесення  до  приміщень,  в  яких відбуваються  вибори  директора  Інституту,  апаратури  та  обладнання,  необхідних  для організації  фото-  та  вiдео- фіксації  виборчого  процесу,  необхідно  заздалегідь  подати заявку з переліком  відповідної техніки.
 1. Для розташування   автомобільної  техніки   засобів   масової  інформації   на   території

Інституту  необхідно  подати  заявку  з  переліком  відповідної  техніки  за  п’ять   днів  до запланованої події.

 1. Вхід журналістів  та  технічних  працівників  засобів  масової  інформації  до  приміщення Інституту відбувається за наявності документа, що засвідчує особу, відповідно до карток акредитації та списків, заварених Головою Організаційного комітету з виборів директора   Інституту,   згідно   Журналу   реєстрації   акредитованих   представників   засобів  масової інформації на виборах директора Інституту.

Голова Органiзацiйного комiтету

з проведення виборiв директора

Національного наукового центру

«Інститут бджільництва

імені П.І. Прокоповича»                                                                  Г.І.Давидова

Заступник голови Органiзацiйного комiтету                                Г.Л.Боднарчук

 

Секретар Органiзацiйного комiтету                                               О.М.Литвиненко

 

         НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

Національний науковий центр

                      «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Орrанiзацiйним комітетом

з проведення виборів директора

ННЦ  «Інститут бджільництва

імені П.І. Прокоповича»

протокол від «___»________2019р. №____

 

 

 

ПОРЯДОК

opгaнiзaцii роботи спостерігачів на виборах директора

Національного наукового центру

       «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича»

 1. Це положення розроблено відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 грудня 2016 р. № 998, визначає умови організації роботи спостерігачів niд час проведення виборів директора Національного наукового центру «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» (далi – Інститут), з метою забезпечення демократичності, гласності та відкритості виборів, що проводяться таємним голосуванням.
 2. Кандидат на посаду директора Інституту має право мати спостерігачів.
 3. У виборах директора можуть брати участь спостерігачі вiд кандидатів на посаду директора Інституту чи громадських організацій. Одна особа може бути спостерігачем лише вiд одного кандидата чи лише вiд одної громадської організації.
 4. Повноваження спостерiгачiв починаються з дня, наступного за днем їx реєстрації Органiзацiйним комiтетом з проведення виборiв директора Інституту та видачi їм посвідчень i припиняються разом iз припиненням роботи виборчої комiсії.

4.1. Документом, що надає спостерiгачам право здійснювати свої повноваження, є посвідчення, видане Органiзацiйним комiтетом з проведення виборiв директора Інституту за встановленою формою. Посвідчення дійсне за умови пред’явлення  офіційним спостерiгачем документа, що посвідчує його особу. Посвідчення видане Органiзацiйним комiтетом з проведення виборiв директора Інституту дійсне на території Інституту.

 1. Органiзацiйний комiтет з проведення виборiв директора Інституту, який зареєстрував спостерiгача, може достроково припинити його повноваження у разi встановлення фактiв грубого або систематичного порушення вимог законодавства до положень (порядкiв) розроблених, з метою проведення виборiв директора Інституту. Про припинення повноважень спостерiгача приймається рішенням на засіданні Організаційного комітету протягом одного робочого дня з моменту встановлення вказаних фактів.
 2. Спостерігачем вiд кандидата на посаду директора Інституту чи громадської органiзації може бути будь-яка особа, крiм членiв Конкурсної комiсії, членiв Органiзацiйного комiтету.
 3. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання освітньої та наукової діяльності та яка зареєстрована у встановленому законом України порядку, може

до дня виборів, не пізніше як за 7 (сiм) днiв до дня голосування може звернутися до Органiзацiйного комiтету з клопотанням про дозвіл мати спостерігача пiд час виборiв директора Інституту. До клопотання, підписаного керівником громадської органiзації i засвідченого печаткою органiзації, додаються копiя статуту, копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю rромадської органiзації, витяг з єдиного  державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань, сформований не пiзнiше нiж за два днi до дати подачi клопотання.

 1. Органiзацiйний комiтет на своєму засіданні приймає рішення про надання дозволу громадській органiзацiї (акредитацiя) мати спостерiгача або про вiдмову в наданнi такого дозволу, про що повiдомляє громадську органiзацiю впродовж п’яти днiв пiсля отримання клопотання Органiзацiйним комiтетом. Пiдставою для вiдмови можуть бути лише порушення громадською орrанiзацiєю вимог, встановлених пунктом 7 цього Порядку.
 2. Спостерiгачi вiд кандидата на посаду директора чи громадської органiзацiї реєструються Органiзацiйним комiтетом з проведення виборiв директора Інституту за поданням вiдповiдного кандидата на посаду директора або керiвника громадської органiзації.
 3. У поданні про реєстрацію спостерігачів від кандидатів на посаду директора Інституту зазначаються їx прізвища, імена, по батькові, дата народження, мiсце фактичного проживання та адреса реєстрації, мiсце роботи, посада (заняття), номери контактних телефонiв. До подання вiд громадської органiзації додається належним чином завiренi кoniї документа, який засвідчує членство спостерiгача в громадськiй органiзацiї (протокол або витяr з протоколу засідання уповноваженого органу). Подання про реєстрацiю спостерiгача за niдписом кандидата на посаду директора, керiвника відповідної rромадської органiзації вноситься до Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв директора Інституту не пiзнiше як за 3 (три) днi до дня голосування.
 4. У разi виявлення помилок, неточностей або розбiжностей у даних якi мiстяться у поданнi та копiях документiв що доданi до нього такi документи повертаються для виправлення без прийняття рішення Органiзацiйним комiтетом. Виправлені документи можуть бути подані повторно.
 5. Пiдставою для вiдмови у реєстрації спостерiгача може бути лише порушення пунктiв 6, 7, 9 i 10 цього Порядку.
 6. Органiзацiйний комiтет приймає рішення про реєстрацiю спостерігачів на виборах директора та видає їм посвідчення (додатки 1, 2), не пiзнiше наступного дня пiсля внесення подання.
 7. Спостерігач вiд кандидата на посаду директора чи громадської органiзації має право:

1)    перебувати у приміщенні для голосування пiд час голосування, на відстані спостерiгати за дiями членiв виборчої комiсії, утому числi пiд час видачi бюлетенiв особам, якi беруть участь у виборах директора, i підрахунку голосiв, не заважаючи членам Виборчої кoмiciї;

2)    бути присутнiм пiд час виготовлення бюлетенiв для голосування;

3)    робити аудiо -та вiдеозаписи, фотографувати;

4)    бути присутнiм на засiданнях Виборчої кoмiciї пiд час пiдрахунку голосiв підбиття підсумків голосування;

5)    звертатися iз заявою чи скаргою до Виборчої комiсії або до Нацiональної академії аграрних наук України щодо усунення порушень у разi  їx виявлення;

6)    скласти акт про виявлення порушення, що пiдписується ним, та не менш як двома особами, що маю право брати участь у виборах директора та засвiдчують факт цього порушення, iз зазначенням їx прiзвищ, iмен, по батьковi, адреси мiсця проживання, номери телефонiв та подавати його до Конкурсної комiсії;

7)    вимагати проведення повторного пiдрахунку бюлетенiв, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенiв, визнаних недійсними.

 1. Спостерігач вiд кандидата на посаду директора Інституту чи громадської органiзації не має

1)    безпідставно втручатися в роботу Конкурсної комiсії, чинити дiї, що порушують законний хiд виборчого процесу або неправомірно заважають членам Виборчої комiсії здiйснювати свої повноваження;

2)    заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах директора Інституту (у тому числi й на його прохання), бюлетень для голосування;

3) бути присутнім пiд час заповнення особою бюлетеня у кабiнi для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування;

4)    робити заяви на підтримку чи проти будь-якого кандидата, вести перевиборну агітацію;

5)    використовувати для забезпечення своєї діяльності службове становище.

 1. Пiд час голосування та пiдрахунку голосiв мають право бути присутніми не бiльше двох спостерігачів вiд кожного кандидата, а також не бiльше трьох громадських спостерігачів, акредитованих Органiзацiйним комiтетом.
 2. У разі порушення спостерігачем вiд кандидата на посаду директора Інституту чи громадської органiзацiї вимог даного Порядку Виборча комісія може позбавити його права бути присутнiм пiд час голосування або пiд час пiдрахунку бюлетенiв. Таке рішення приймається не менш як двома третинами голосiв членiв Виборчої кoмiciї, присутніх на засіданні комiсії.
 3. Кандидат на посаду директора Інституту або керівник громадської органiзації має право відкликати спостерiгача, звернувшись з письмовою заявою до організаційного комiтету з проведення виборiв директора інституту про припинення його повноважень, i подати документи для реєстрації спостерігачем iх особи у встановленому порядку.
 4. Спостерігач вiд кандидата на посаду директора Інституту чи громадської органiзації має право у будь-який час звернутися до Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв директора Інституту iз заявою про складання своїх повноважень. На підставі такої заяви Органiзацiйний комiтет з проведення виборiв директора інституту приймає рішення про скасування реєстрації спостерiгача. Копiя цього рішення передається Виборчій комiсії та на вимогу кандидату на посаду директора Інституту чи керівнику відповідної громадської організації.

Голова Органiзацiйного комiтету

з проведення виборiв директора

Національного наукового центру

«Інститут бджільництва

імені П.І. Прокоповича»                                                                  Г.І.Давидова

Заступник голови Органiзацiйного комiтету                                Г.Л.Боднарчук

Секретар Органiзацiйного комiтету                                               О.М.Литвиненко

 

                                                до Порядку органiзацiї роботи спостерігачів

                                                на виборах директора

                                                Національного наукового центру

                                                «Інститут бджільництва

                                                імені П.І. Прокоповича»

 

Органiзацiйний комiтет з проведення виборiв директора ННЦ  «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича»

ПОСВIДЧЕННЯ № __

___________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

є спостерігачем на виборах директора Національного наукового центру

«Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича»  у 2019 роцi

від________________________________________________________

(кандидат на посаду директора, громадська організація)

Дійсне з пред’явленням  документа, що засвідчує особу

Голова Органiзацiйного комiтету

з проведення виборiв директора

Нацiонального наукового центру

«Інститут бджільництва

імені П.І. Прокоповича»                                                      Г.І.Давидова

 

 

 

 

 

 

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *