Конференція «Захворювання бджіл. Профілактика та лікування»

Національна академія аграрних наук України

Національний науковий центр

«Інститут бджільництва імені П.І.Прокоповича»

Інформаційний лист

Шановний Колего!

Запрошуємо Вас до участі в науково-практичній конференції

«Захворювання бджіл. Профілактика та лікування»

Дата проведення та формат: конференція відбудеться 25 лютого 2021р. (початок о 09:30) в режимі онлайн на базі платформи Zoom.

Організатор конференції: Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П.І.Прокоповича».

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Участь в конференції: безкоштовна.

Активна участь: усна доповідь до 10 хв. та публікація тез.

Пасивна участь: публікація тез, онлайн-участь.

Можлива участь без публікації тез.

Тези конференції будуть опубліковані в окремому збірнику. Також приймаються статті, які будуть опубліковані в спеціальному випускужурналу«БджільництвоУкраїни» (www.journalbeekeeping.com.ua).

Кожен зареєстрований учасник отримає сертифікат про участь.

Реєстр конференції: внесена до реєстру УКРІНТЕІ наукових, науково-практичних симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів, нарад, які плануються до проведення в Україні в 2021році.

Доступ до конференції: платформа Zoom.

Код доступу буде наданий за умови реєстрації.

Реєстрація: за посиланням: https://forms.gle/TJYVi7eGLL7ZDMxd7

Під час реєстрації врахована можливість завантаження файлу з тезами доповіді.

Вимоги до тез: в текстовому редакторі MS Word.

Структура тез: назва, прізвище та ініціали, місце роботи , електронна адреса авторів, актуальність, мета дослідження, матеріали та методи, результати, висновки, список використаних джерел.

Довідки:ЄфіменкоТетянаМихайлівна, тел.:+380502166215,yefimenkotatiana@gmail.com Односум Ганна Володимирівна, тел.:+380502166098, odnosum.anna@gmail.com Акименко Лариса Іванівна, тел.:+380672328299, akymenkol@ukr.net

Прес-реліз

Науково-практична конференція «Захворювання бджіл. Профілактика, лікування, оздоровлення» відбудеться 25 лютого 2021 року в онлайн-форматі. На конференції вчені та практики зможуть обговорити досягнення та відкриті питання, що стосуються патогенезу, профілактики, лікування і оздоровлення бджіл за найбільш поширених інвазійних та інфекційних захворювань. В програму входять усні доповіді і повідомлення, які стосуються інвазійних та інфекційних захворювань, отруєння бджіл пестицидами, а також захворювань, що викликаються порушенням технології утримання бджіл.

Ціль конференції–привернути увагу вчених, практиків, суспільства до проблем і збереження бджіл. Особливий акцент конференції на необхідності лікування і оздоровлення бджіл з використанням екологічно безпечних засобів і прийомів. Конференція «Захворювання бджіл. Профілактика, лікування, оздоровлення» є платформою та науковим форумом, на яких дослідники і практики обмінюються інформацією, представляють результати досліджень, обговорюють проблеми та діляться здобутками.

Організаційний комітет

Национальная академия аграрных наук Украины

Национальный научный центр «Институт пчеловодства имени П.И.Прокоповича»

Информационное письмо

Уважаемый Коллега!

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической

Конференции

«Заболевания пчел. Профилактика и лечение»

Дата проведения и формат: конференция состоится 25 февраля 2021 г. (начало в 09:30) в режиме онлайн на базе платформы Zoom.

Организатор конференции: Национальный научный центр «Институт пчеловодства имени П.И.Прокоповича».

Рабочие языки: украинский, английский, русский.

Участие в конференции: бесплатное.

Активное участие: устный доклад до 10 мин. и публикация тезисов. Пассивное участие: публикация тезисов, онлайн-участие. Возможно участие без публикации тезисов.

Тезисы конференции будут опубликованы в отдельном сборнике. Также принимаются статьи, которые будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Пчеловодство Украины»(www.journalbeekeeping.com.ua).

Каждый пользователь получит сертификат об участии.

Реестр конференции: внесена в реестр УКРИНТЭИ научных, научно-практических симпозиумов, съездов, конференций, семинаров, совещаний, которые планируются к проведению в Украине в 2021 году. Доступ к конференции: платформа Zoom. Код доступа будет предоставлен при условии регистрации.

Регистрация: по ссылке: https://forms.gle/TJYVi7eGLL7ZDMxd7

Во время регистрации учтена возможность загрузки файла с тезисами доклада.

Требования к тезисам: в текстовом редакторе MS Word. Структура тезисов: название, фамилия и инициалы, место работы, адрес авторов, актуальность, цель исследования, материалы и методы, результаты, выводы, список использованных источников. Справки: ЕфименкоТатьянаМихайловна, тел.:+ 380502166215, yefimenkotatiana@gmail.com Односум Анна Владимировна,тел.:+380502166098,odnosum.anna@gmail.com Акименко Лариса Ивановна, тел.:+380672328299, akymenkol@ukr.net

Пресс-релиз

Научно-практическая конференция «Заболевания пчел. Профилактика, лечение, оздоровление» состоится 25 февраля 2021 года в онлайн-формате. На конференции ученые и практики смогут обсудить достижения и открытые вопросы, касающиеся патогенеза, профилактики, лечения и оздоровления пчел по наиболее распространенных инвазионных и инфекционных заболеваниях.

В программу входят устные доклады и сообщения, которые касаются инвазионных и инфекционных заболеваний, отравления пчел пестицидами, а также заболеваний, вызываемых нарушением технологии содержания пчел. Цель конференции–привлечь внимание ученых, практиков, общества к проблемам и сохранению пчел. Особый акцент конференции на необходимости лечения и оздоровления пчел с использованием экологически безопасных средств и приемов. Конференция «Заболевания пчел. Профилактика, лечение, оздоровление» является платформой и научным форумом, на которых исследователи и практики обмениваются информацией, представляют результаты исследований, обсуждают проблемы и делятся достижениями.

Организационный комитет

National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

National Scientific Center «Institute of Beekeeping named after P.I.Prokopovich»

Information letter

Dear Colleague!

We invite you to take part in the scientific-practical conference «Honey Bee Diseases and Control Measures»

Dates and Format: The conference will be held on February 25, 2021 (beginning at 09:30AM,Kyiv, Ukraine)in online-based Zoom platform.

Conference Organizer: National Scientific Center «Institute of Beekeeping named after P. I. Prokopovich».

Working languages: Ukrainian, English, Russian. Participation in the conference: free.

Active participation: 10-minute oral presentation and the sispublication.

Passive participation: the sispublication, online participation. Possible participation without the sispublication.Thesis of the conference will be published in a separate volume. Articles are also accepted to be published in a special issue of the journal «Beekeeping of Ukraine» (www.journalbeekeeping.com.ua).

Each user will receive a certificate of participation.  Conference registration: registeredin UkrISTEI of the scientific, scientific-practical symposia, congresses, conferences, seminars, meetings that are planned to be held in Ukraine in 2021.Conference access: Zoom platform. Access codewill be sent to the registered participant. Registration: follow the linkhttps://forms.gle/TJYVi7eGLL7ZDMxd7

Submission of thesisis available upon registration.Thesis Requirements: in theMS WordText Editor. The sisstructure: Title, Name and Surname,Workplace, Author’s address,

Relevance of the Theme, Aim, Material and Methods, Results,Conclusion,References.

Information:YefimenkoTetianaMykhailivna, tel. + 380502166215, e-mail:yefimenkotatiana@gmail.com Odnosum Hanna Volodymyrivna,tel. +380502166098, e-mail:odnosum.anna@gmail.com Akymenko Larysa Ivanivna, tel. +380672328299, e-mail:akymenkol@ukr.net

Press release

The scientific-practical conference «Honey Bee Diseases and Control Measures» will be heldon February 25, 2021 in online-based Zoom platform. Scientists and practitioners will be able to discuss achievements and open questions related to the pathogenesis, prevention and bees’ treatments for the most common invasive and infectious diseasesat the conference. The program includes oral reports and messages that relate to invasive and infectious diseases, Honey Bee pesticide poisoning, as well as diseases caused by violation of the beekeeping technology. Aimofthe Conference–attract the attention of scientists, practitioners, and society to the problems and preservation of Honey Bees. Special emphasis of the conference on the Control Measures of Bee diseases with the use of environmentally friendly means and techniques.Thescientific-practical conference «HoneyBeeDiseases and Control Measures» is aplat for mandscience forum where researchers and practitioners exchange information, present research results, discuss problems and share achievements.

Organising Committee

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *